Czyste powietrze 2.0

Za kilka tygodni, na przełomie marca i kwietnia, wchodzą w życie zmiany w programie Czyste powietrze. Mają być wprowadzone ułatwienia w składaniu wniosków o dofinansowanie na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w domach. Zostanie dodany internetowy kanał składania wniosków dostępny na rządowej platformie gov.pl. Do wniosku będzie możliwość dołączania oświadczeń zamiast zaświadczeń, a sama dokumentacja zostanie uproszczona.

Najwyższe formy dofinansowania mają uzyskać pompy ciepła i fotowoltaika, która do tej pory mogła być finansowana jedynie w formie preferencyjnej pożyczki. W nowej wersji programu będzie można uzyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia rozpoczęte do sześciu miesięcy przed złożeniem dokumentów o dofinansowanie, w przeciwieństwie do aktualnej wersji programu gdzie można ponosić koszta dopiero po złożeniu wniosku.

W programie przyjęto takie przedziały mocy jak w programie Mój Prąd, czyli 2-10 kW, a same urządzenia muszą być nowe i wyprodukowane do dwóch lat przed zamontowaniem. Niestety tutaj też dofinansowaniu nie będą podlegały działania zwiększające moc istniejącej instalacji.

Nowa wersja programu wyszczególnia dwa rodzaje beneficjentów z inną intensywnością dofinansowania. Pierwsi jako osoby fizyczne o dochodzie nieprzekraczającym kwoty 100 tys. zł rocznie. Brany pod uwagę dochód, nie będzie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego, a jedynie dochód beneficjenta. Beneficjent musi być właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Druga grupa beneficjentów to osoby posiadające takie same prawa do budynku lub lokalu ale uzyskujące średni dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 1400 zł w gospodarstwie wielorodzinnym lub 1960 zł w gospodarstwie jednorodzinnym. Zaświadczenie takie do wskazania miesięcznego dochodu wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Jak podaje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Do czasu ogłoszenia naboru na nowych zasadach, wnioski o dofinansowanie wymiany przestarzałych pieców oraz dofinansowanie termomodernizacji domów jednorodzinnych należy składać do właściwych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zasadach przewidzianych w obowiązującej obecnie wersji programu „Czyste Powietrze”